Algemene voorwaarden

AANMELDING, VERWIJZING & DIRECTE TOEGANKELIJKHEID FYSIOTHERAPIE

U kunt zich op diverse manieren aanmelden bij Fysio Vught Noord. Dit kan op verwijzing van uw huisarts, specialist of andere medici. Ook kunt u bij Fysio Vught Noord gebruik maken van directe toegankelijkheid voor fysiotherapie. Dit betekent dat u zonder verwijzing en op eigen initiatief een afspraak kunt maken bij Fysio Vught Noord. Bij de 1e aanmelding zijn wij wettelijk verplicht uw identiteit vast te stellen middels identiteitsbewijs. Ook verzoeken wij u een handdoek mee te nemen.

VERGOEDING FYSIOTHERAPIE

Vergoeding voor fysiotherapie is afhankelijk van de verzekering die u heeft afgesloten bij uw zorgverzekeraar. U bent zelf verantwoordelijk voor het controleren van uw zorgvergoeding voor fysiotherapie bij Fysio Vught Noord.  Ook is het afhankelijk van het type klacht waar u voor komt. Dit betekent in het kort:

Niet chronische klachten

– Worden vergoed vanuit uw aanvullende verzekering indien u deze heeft. Let op: (CZ) Just vergoed geen fysiotherapie van Fysio Vught Noord vanuit de aanvullende verzekering!

– Bij onvoldoende dekking vanuit uw aanvullende verzekering dient u zelf het resterende deel van het bedrag wat verzekering niet dekt te betalen.

– Bij geen aanvullende verzekering dient u deze zelf te betalen.

Chronische klachten (chronische lijst Borst) (besluit zorgverzekering (BZV)

– Eerste 20 behandelingen worden vergoed vanuit uw aanvullende verzekering indien u deze heeft.

– Bij onvoldoende dekking vanuit uw aanvullende verzekering dient u zelf het resterende deel van het bedrag wat verzekering niet dekt te betalen.

– Bij geen aanvullende verzekering dient u de eerste 20 behandelingen zelf te betalen.

– Overige behandelingen bij meer dan 20 zittingen worden vergoed vanuit uw basisverzekering.

Let op: Wanneer uw behandeling vanuit de basisverzekering vergoed wordt kan het zijn dat uw eigen risico wordt aangesproken.

U bent zelf verantwoordelijk voor kennis van uw verzekerings- en betalingsvoorwaarden en wanneer verzekeringstegoeden worden overschreden. Wanneer u niet of onvoldoende verzekerd bent ontvangt u een particuliere factuur van ons.

BEHANDELAFSPRAKEN MAKEN EN WIJZIGEN

U kunt telefonisch afspraken maken en/of wijzigen. Wij verzoeken u tenminste 24 uur van tevoren uw afspraak af te melden. Indien u niet tijdig afbelt zijn wij genoodzaakt u de zitting in rekening te brengen.

BEHANDELING DOOR COLLEGA/WAARNEMER

Bij afwezigheid van uw vaste therapeut kan het zijn dat zijn werkzaamheden door een andere fysiotherapeut worden waargenomen. Wij vragen hiervoor uw begrip.

GEBRUIK MAKEN FACILITEITEN FYSIO VUGHT NOORD

– Wij verzoeken u de oefenruimte te betreden met schone (sport-) schoenen.

– Fysio Vught Noord is niet verantwoordelijk voor vermissing, verlies of beschadiging van bezittingen van patiënten, cliënten of anderen die de praktijk betreden.

– Het gebruik van apparatuur geschiedt op eigen risico en enkel met toestemming van de therapeut.

PATIËNTENDOSIER EN RAPPORTAGE NAAR HUISARTS OF SPECIALIST

Het patiëntendossier voldoet aan de eisen volgens Wet Geneeskundig Behandel Overeenkomst (WBGO) en de Wet Persoonsregistratie. Zowel behandeling als patiëntendossier wordt bijgehouden volgens KNGF-richtlijn verslaglegging. U kunt op aanvraag uw dossier inzien. Ook kan de therapeut deze voor behandeldoeleinden overleggen aan uw huisarts of specialist in overleg met u.

KLACHTEN REGELING

Fysio Vught Noord is aangesloten bij het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie). Door hen en onze kwaliteitsstandaarden te hanteren streven wij ernaar een zo een goed mogelijke behandeling te bieden. Mocht u klachten en of bezwaren hebben jegens Fysio Vught Noord en levert een gesprek of bemiddeling niet voldoende resultaat op, dan kunt u een klacht of bezwaar indienen bij het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG).

BETALINGSVOORWAARDEN

– Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en Fysio Vught Noord.

– Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welk niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening gebracht worden.

– Behandelingen welk niet voor vergoeding door uw verzekeraar in aanmerking komen zal aan u persoonlijk gefactureerd worden, en dient door u binnen onderstaande betalingstermijn voldaan te worden.

– Betaling voor de diensten van Fysio Vught Noord dient na factuurdatum binnen 14 dagen te geschieden. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het Fysio Vught Noord vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

– Alle met de incasso gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.